Szerdai bibliaóra

2020. április 06.

ÉNEK: 431. dicséret

TEXTUS: Máté 3, 13-17

Kedves Testvérek!

Evangéliumi igeszakaszunk Jézus megkeresztelkedését mondja el. Teológiai megfogalmazásban ez az Ő nyilvános működésének a kezdete. Az első megjelenés népe közösségében, későbbi szolgálati területén. Mondanivalómat három pontban szeretném összefoglalni.

  1. Miközben igaz a kiinduló hangsúly, hogy Jézus elkezdi szolgálatát, ugyanakkor az is igaz, hogy egy folyamatba lép be. Az ószövetségi ígéretek több soron utalnak egy eljövendő prófétára, szolgára, aki az Úr küldötte. Maga Keresztelő János is, akihez Jézus megérkezik a Jordán mellé, erről tesz tanúbizonyságot Ézsaiás prófétát idézve: „Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” . János a szó szoros értelmében prófétai alkat, de tudja, hogy küldetése rámutatás arra, aki ő utána jön. Már a Keresztelő fellépése óriási hatást váltott ki, elsősorban az ország déli részében, Júdeában. De az evangélisták egyértelműsítik, hogy az ő igehirdetése és keresztsége csupán a nyitány. Ő az előkészítője „az Isten egyszülött Bárányának”, aki elveszi a világ bűneit.

János nagyon jól tudja ezt és ezért értetlenkedik Jézus hozzávaló érkezésén, illetve megkeresztelkedési szándékán. A jánosi felvetésre, Jézus válasza talányos: „…illik minden igazságot betöltenünk.” Számunkra talán kérdéses lehet, hogy Jézus milyen igazságra gondolhat, de a kortárs zsidó ember számára ez egyértelmű. Az igazság számukra Isten törvénye (Tórája volt).  A hegyi beszédben Jézus saját küldetését az Isten törvényének betöltésében határozza meg. Ennek első lépése a keresztség.

  • Talán nemcsak Keresztelő János kérdése, hanem a miénk is: Vajon, Jézus miért keresztelkedik meg? A keresztségre jelentkezők bűneik megbánása után, bűnbocsánatát kérték, midőn Keresztelő János alámerítette őket a Jordánban. A jánosi keresztség a bűnök bocsánatának kiábrázolása. Bizonyos értelemben egy tisztulási, rituális esemény. Alámerülés a bűn szennyében és fölemelkedés a megtisztulásban.

Ahogy az írás mondja: „Az Úr Jézus mindenben hasonló volt hozzánk, kivéve a bűnt.” Ha Jézus nem bűnös, akkor miért keresztelkedik meg? A felelet csak az lehet, – már ebben az eseményben is kifejeződik – hogy az Isten Fia szolidáris a bűnös emberrel. Közösséget vállal vele, a keresztségben szimbolikusan is eggyé lesz velünk. Beáll a bűnösök sorába, sőt Pál apostol szavaival: „…bűnné lett érettünk.” Jézus nyilvános működésének első és utolsó eseménye egybecseng. A keresztségben vállalt bűnt felvitte a keresztre, hogy így legyen tökéletes Isten igazsága.

  • A keresztség története, azon viszonylag ritka bibliai helyek egyik legszebb példája, ahol gyakorlatilag megjelenik előttünk a Szentháromság Egy Isten. A vízből felemelkedő FIÚ, a galamb formájában leszálló és rajta megnyugvó LÉLEK és a mennyei hangban maga az ATYA. A szentháromságtan – így tanuljuk és tudjuk – dogma (hittétel). Ennek kiábrázolódása, a Szentíráson belül egészen rendkívüli. Jézus megkeresztelkedésének eseménye ezért is hangsúlyos az evangéliumokban.

A történet elhelyezkedésének kerete arról beszél, hogy a Szentháromság Isten útja ebbe a világba, az emberhez, hozzánk vezet. Az Isten értünk van. Jézusban (új) szövetséget köt velünk. A keresztség a Krisztushoz való tartozásnak jelképe. Ő általa lehetünk az Isten szövetségesei. E magyarázathoz szolgáló énekünk bíztatása ma is igaz, és érvényes: „Végy körül szerelmeddel, hogy a Te szövetségedben megmaradjunk mind végiglen, minden mi gyermekinkkel.” Bizonyosságunk, hogy az Ő szövetségi hűsége mindörökre megmarad. Megtart és őriz mind életünkben, mind halálunkban. Ezért dicsőség Istennek! Ámen.

IMÁDSÁG:

Úr Jézus Krisztus áldunk és magasztalunk az Igéért! Köszönjük, hogy nyilvánvalóvá teszed, hogy a Te utad, hozzánk vezet. Közösséget vállalsz velünk, amikor beállsz a bűnös emberek sorába. Testvérünk vagy.

Áldott a neved, hogy a szent keresztséggel bevonsz bennünket a Te szövetségedbe. Megerősíted, hogy nem ellenünk, hanem velünk vagy. Halálod ennek a szövetségi hűségnek a záloga. Kérünk, fogadj el bennünket, minden szövetségi hűtlenségünk ellenére is. Légy irgalmas nekünk. Segíts, hogy mi is mindenkor benned tudjunk gyönyörködni. Ámen.