2020.05.24.

Ének: 372/1, 6

Apostoli köszöntés

Textus: Efezus 1, 3., 7., 8, János 16, 23

Kedves Testvérek!

Egy hét választ el bennünket pünkösdtől, attól az ünneptől, amely elsősorban a Szentháromság Isten harmadik személyéről szól. Az elkövetkezendő néhány percben a felolvasott bibliai versek alapján a Szentlélek megjelenésének, vagy, ahogy olvastuk, kiáradásának hatásáról kívánok szólni.

            Kiáradt, de így is lehet fordítani, túláradt az Isten kegyelme. Ennek legnyilvánvalóbb következménye, hogy eljön hozzánk a hit. Az a szívbéli bizodalom, amely bennünket összeköt a mi Urunk Jézussal. Kérdés adódik bennünk: hogyan jön el a Lélek és mi lesz eljövetelének a következménye?

1)Onnan indulok, hogy a Szentírás arról beszél a kezdetektől fogva, hogy az Istentől való elpártolás, amit bűnnek nevezünk, az átereződik egyik nemzedékről a másikra. Ennek a rontásnak a megfordítottja, amiről a pünkösd szól.

Az Isten kegyelme hitet munkál, visszatérít, odavezet minket Krisztushoz és felszabadít. Ott ahol vagyunk erőt kapunk és a túláradó kegyelem nyomán megvalljuk: „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.” Ennek átélése öröm és felszabadultság. „Teljes örömöm van tenálad.” – mondja az Ige. Mária hálaénekében így vall: „Magasztalja lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent nevét.”

Ahol emberek hitre jutnak, ott az Isten dicsőítése nem kötelesség, nem előírás, hanem a szív mélyéből föltörő benső, spontán magasztalás. Valami olyasmi, amit hitvalló őseink, a gályarab prédikátorok gyakoroltak, midőn megszabadítójukkal együtt adtak hálát a szabadulásért.

2)Másodsorban a kegyelem túláradása, a megszülető hit – ahogy János evangéliumában olvassuk, elveszi a kérdezgetésünket: „Azon a napon nem kérdeztek éntőlem semmit.” Vajon mit akar ez jelenteni? Félelmünkben, az Isten hatalmával való szembesülésünkben riadtan megnémulunk?! E világ hatalmasságai előtt ilyesmi előfordulhat velünk, de nem az Isten színe előtt. Ő pont azért jön el és szabadít meg, hogy elvegye félelmeinket. Az evangéliumok arról szólnak, hogy Jézustól lehet kérdezni még csacskaságokat is, mert nem szégyenít meg, és legfőképpen nem fogja be a szánkat.

Az elnémulásnak, illetve elcsöndesedésnek más oka van. Rádöbbenhetünk, hogy igazából mi vagyunk Isten által megszólítottak: „Ádám hol vagy?”, illetve „Honnan jössz és hová mégy?”. Esetleg úgy is, ahogy Jézus kérdezi tanítványaitól: „Ti is el akartok menni?”

Számunkra fontosnak tűnnek a kérdéseink. De az életünk határhelyzeteiben sokkal inkább meghatározó, amit az Isten kérdez tőlünk. Igazából annak van súlya és mértéke.

Elcsöndesedésünkben arra is rádöbbenhetünk, hogy mi sokszor, csak a bajban szoktunk kérdezni. Mint a már említett tanítványok a viharban: „Nem törődsz azzal, hogy mindnyájan elveszünk?”. A zsoltáríró pedig így kiált: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”. Az emberi miértek nem csak panaszosak, de sokszor vádlóak is és pontosan ezért, jogosulatlanul hangzanak fel. Mint Izrael fiainak keserű zúgolódása: „Hát azért hoztatok ki bennünket a pusztába, hogy elvesszünk?” A Bibliában sehol nem olvasunk arról, hogy az Úr Isten egy információs központ lenne és legfőképpen nem, hogy Ő egy panasziroda.

Kétségtelenül mindent el lehet neki mondani, de nem mindenre ad feleletet. Főként az igaztalan, emberi beszűkültségből fakadó, követelőző kérdésekre.

3)Harmadsorban azonban – és ez a Lélek áradásának legfontosabb hatása – a mi Urunk azért nem felel, mert Ő az az Isten, aki alapvetően megszabadít. Megszabadítja népét Egyiptomból és Babilonból. Jézus váltságában hit által megszabadít bennünket az átáradó bűnből. Istenünk alapvetően szabadító Úr. Az övéinek ez a legfontosabb megtapasztalása. Teológiai nyelvezetben Pál apostol ezt így fogalmazza: „Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, aki a Krisztus Jézusban vannak, mert Ő megszabadított a bűn és halál törvényéből.”.

Ugyanakkor nagyon különös és egyben megrázó ez a szabadítás, ugyancsak Pál apostol írja: „tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta.” Jézus azért imádkozott a Gecsemáné-kertben: „Ha lehetséges múljék el tőlem e keserű pohár.”. A keserű pohár nem múlt el, de Jézus megszabadíttatott a félelemtől. Magunk felé fordulva, nem biztos, hogy minden veremből, mélységből megszabadulunk. De a kiáradó kegyelem, ami az Isten szeretete, legyőzi a félelmet, sőt még a halált is.

Leginkább úgy gondolkodunk, hogy az Istennek az a dolga, hogy adjon nekünk. Lehetőleg minél többet. Eleget tegyen kéréseinknek. Hiszen olykor úgy is hívjuk Őt, jó Atyánk. Aki jó, az emberi mérték szerint nem elvesz, hanem ad.  A bibliai történetek és emberi életutak azonban arról beszélnek, hogy bizony megtörténik, minden elvétetik azért, hogy megmaradjon egyedül Ő. Egyedül Ő, kizárólagosan. Ezt elfogadni és megélni bizonyosan nagyon nehéz. A zsoltáríró vallomása szerint azonban: „Szívemnek kősziklája és örökségem te vagy jó Isten mindörökké.”. A hit világában mégis ez a legdöntőbb. Csak Krisztus és senki más.

            Befejezésül hadd utaljak vissza az elindulásra. Milyen hatást gyakorol ránk a Lélek, a kegyelem áradása? Így summázhatom elsősorban: örömöt és felszabadultságot. Másodsorban Isten előtti valódi elcsendesedést és végezetül szabadulást és valódi, Krisztussal való közösséget. A hit útján valójában formáltatunk. Remélem e mai igemagyarázat is ezt munkálta, Isten Igéje és a pünkösdi Lélek által. Ámen.

Imádság:

Jövel teremető Szentlélek és áraszd ki ránk a Te kegyelmedet! A kegyelmi ajándékot, mely nyomán átélhetjük, hogy közel az Úr. Áldj meg minket, hogy az isteni közelség fölszabadítson bennünket és benső békességet, örömöt adjon! Istennek Szentlelke! Háborgásainkból és félelmeinkből adj megnyugvást és csöndességet! Kegyelmed erősítse bennünk azt a bizonyosságod, hogy Tőled senki és semmi el nem szakíthat! Jézus Krisztus Lelke adj szabadulást megkötözöttségünkből és vezess el minket oda, hogy ne legyen nekünk más Urunk, egyedül csak Te! Aki élsz és uralkodsz örökkön-örökké. Ámen.

A hanganyag letölthető!

Amennyiben nem jelenik meg a letöltést jelző lefelé mutató nyíl a lejátszási sáv jobb oldalán, a szövegre jobb kattintással (okoseszközön nyomva tartással) a megjelenő menüből a hangfájl mentését kell választani.