2020.05.31.

Ének: 371/1,2,5,7

Textus: Kolossé 4,2-6

Kedves Testvérek!

Az elmúlt hetekben és ma, pünkösdvasárnap is, az igehirdetés a Szentlélek Úr Istenről szól. Munkájáról, hatásáról, amely az általa megérintett emberek, hívek életében kifejti, illetve megtermi jó gyümölcsét. Nem árt leszögezni – ha kell ismételten is – hogy a Szentlélek szabad. Jézus szavai nyomán olyan, mint a szél. Nem kötődik sem intézményekhez, sem emberekhez, semmilyen rögzített formációhoz. Másképp fogalmazva nem mi birtokoljuk Őt, hanem fordítva. Ő kerít hatalmába bennünket. A Lélek előterébe jutva az ember Krisztushoz és az Ő beszédéhez fordul. Valósággá lesz, amit a Szentírás egy helyen így fogalmaz: „Krisztus beszéde lakozzék közöttetek gazdagon.”. Jézus Urunk beszédeinek gazdagságából a felolvasott igeszakasz alapján három dologról szeretnék röviden szólni: az imádságról, a bölcsességről és a beszédről.

1)         „Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek.”- írja az apostol. Számomra az utóbbi időben leginkább akár a szóban, akár énekelt formában elmondott imádságok közül az Isten dicsőítése és magasztalása vált a leghangsúlyosabbá.

Egy nárcisztikus világban, öntetszelgő emberek között, Krisztus követőinek mindenkori megbízatása az Isten dicsőségének visszatükrözése. Elfordulva hamis bálványoktól, egy valakit magasztalhatunk és áldhatunk, az Úr Jézus Krisztus Istenét és Atyját. Ahogy az apostol biztat bennünket, nem alkalmilag, nem olykor-olykor, hanem kitartóan. Elkötelezetten, rendületlenül. Babits szavaival: „Az Úristen őriz engem, mert az Ő országát zengem.”

Mindezt tehetjük és megélhetjük úgy, hogy az Isten dicsőítésébe bevonjuk közbenjáró imádságként a ránk bízottak körét. A hegyi beszédben említett „belső szobából” kiléphetünk saját bűvkörünkből és imádságainkban hordozhatunk másokat. Erre az elköteleződésre a legjobb példa maga Pál apostol, aki szinte minden levelét azzal kezdi, hogy hálát ad a vele kapcsolatban lévő hívő közösségekért. A gyülekezetek életét, problémáit az Isten színe elé viszi. Megfordítva a dolgot, nem csak Pál vallja, de én is megtapasztaltam, milyen hatalmas ereje van annak, hogy vannak, akik imádságban hordoznak még engem is. A keresztyének számára az imádság valójában egy létforma.

2)         Mondanivalóm következő hangsúlya az apostol által említett bölcs viselkedés, valamint a kedvező alkalmak megragadása. Az Újszövetség egy másik iratában, Jakab apostol teszi fel a kérdést: „Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg magatartásával…”. A bibliai bölcsesség nem egy elvont, spekulatív filozófia. A bölcsességet a Szentírás, a Lélek ajándékának tartja.

A Jakab levél folytatásában „felülről való bölcsességet” említ a szentíró. Bölcsesség az, amire Isten Szentlelke megtanít minket. Hogyan éljünk, miként viszonyuljunk egymáshoz, milyen életvitelt folytassunk. A Szentlélek munkája, hogy az emberi életre vonatkozó isteni szándékok beköltöznek az életünkbe és lakozást nyernek. Úgy cselekszünk – örömmel és fölszabadultan – ahogyan azt Isten szeretné. A Lélek fölszabadít, hogy az imádság mellett az életpraxisunk is az Isten dicsőségét szolgálja.

A bölcsesség másik aspektusa a kedvező idők megtalálása. Már a zsoltáríró így imádkozik: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” A Lélek által vezetettek nem e világ, nem is a múló idő, vagy épp a korszellem sodortatásában élnek, hanem az Isten által adott alkalmas időt, görögül kairoszt kérik el és használják föl. Ez nem tétlenség, de nem is túlbuzgó aktivitás, hanem az isteni mérték szerinti cselekvés, a jónak megélése és munkálása.

3)         Harmadsorban az apostol „a sóval fűszerezett beszédről” szól. Közhelyszerű megállapítás, hogy világunk tele van sok üres fecsegéssel, handabandázással és értelemszerűen hordószónokkal. A szó, a beszéd és a nyelv nagyon gyakran – eredeti rendeltetésétől eltérően – visszájára fordul. Nem közvetít, áthidal és kapcsolatot teremt, hanem megmérgez, mételyez, gyűlölködik.

A Szentlélek ajándéka az igaz, tiszta, építő és békességet munkáló beszéd, amely rámutatás Jézus Krisztusra, gyakorlatilag útkészítés Őhozzá. Nem arról van szó, hogy minden hívő embernek prédikálnia kell. Csak a beszédét kell megőrizni szelíden és tisztán.

Jézus példája nyomán az is egyértelmű, hogy szavainknak – különösen egy prédikációnak – kell, hogy éle legyen. Nem bántásról, vagy sértésről beszélek, hanem kontúroknak a kimondásáról és hangsúlyáról.  A szép, olykor mézes-mázas vallásos beszéd leginkább maszatolás. Nem épít, legfeljebb elfedni próbál dolgokat. Számunkra mindig „Isten Igéje az igazság”. Az isteni Ige kimondása minden korban, így napjainkban is kontraszt e világ szomorú valóságával szemben. A pünkösdkor kiáradó Lélek megtanít bennünket helyesen és jól szólni, világosan és artikuláltan, „sóval fűszerezett módon”. Így történhet meg a csoda, hogy egy-egy prédikáció nem papi beszéd csupán, hanem Isten élő és ránk ható Igéje.

Adja Urunk, hogy minél több ilyen gazdagító beszédnek lehessünk részesei és vezessen az Ő Lelke, hogy a mi imádságaink, életcselekvésünk és szavaink megmutassák, hogy valóban az Ő tanítványai vagyunk! Úgy legyen. Ámen.

Imádság:

Szentlélek Úr Isten, áradj ki ránk és tölts be bennünket ajándékaiddal! Nyisd meg a mi szívünket és szánkat, hogy készek legyünk alkalmas és alkalmatlan időben dicsőíteni a mennyei Atyát, hálát adni neki minden jó tettéért!

Szentlélek Úr Isten, add nekünk a „felülről való bölcsességet”, hogy minél tisztábban és világosabban láthassuk Jézus akaratát az életünkre vonatkozóan és adj engedelmes szívet, hogy kövessük akaratát és maradjunk meg az Ő útaiban!

Istenünk megvilágosító Szentlelke, áldd meg mindazokat, akik szólják, beszélik az Isten Igéjét! Nem csak a palástos prédikátorokat, de azokat a híveket, akik a legkülönfélébb élettereken megnyilatkoznak és szólnak. Adj nekünk, kérünk hiteles és gyökeres szavakat, melyek építőek, gazdagítóak! Szentlélek Úr Isten, tégy bennünket a Te békéd eszközeivé! Jézus nevében kérünk! Ámen.

A hanganyag letölthető!

Amennyiben nem jelenik meg a letöltést jelző lefelé mutató nyíl a lejátszási sáv jobb oldalán, a szövegre jobb kattintással (okoseszközön nyomva tartással) a megjelenő menüből a hangfájl mentését kell választani.